ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಕಾನೂನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು(ಹಿರಿಯ)

1  

 ಶ್ರೀ. ಚನ್ನಪ್ಪ ಜಿ. ಹರಸೂರ

ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ವಲಯ

ಪೊಲೀಸ್‌ ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ, ಇನ್‌ಫೆಂಟರಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001

08022252363

2