ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಸರ್ಕಾರಿ ಅಭಿಯೋಜಕರ ಕಛೇರಿಗಳು

 ಕ್ರಮ

ಸಂಖ್ಯೆ

 

ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರು

 

ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ

 

ಕಛೇರಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ

 

ಇ-ಮೇಲ್‌ ಐಡಿ

 1  ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ  

ಸರ್ಕಾರಿ ಅಭಿಯೋಜಕರ ಕಛೇರಿ,

ಸಿಟಿ ಸಿವಿಲ್‌ ಮತ್ತು ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಲಯ,

ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ.

 

080-22212642

080-22942707
 prlppbngcity@gmail.com
 ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ  

ಸರ್ಕಾರಿ ಅಭಿಯೋಜಕರ ಕಛೇರಿ,

ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಲಯ,

ಬೆಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ.
 080-22215652  publicprosecutor10@gmail.com 
 ರಾಮನಗರ  

ಸರ್ಕಾರಿ ಅಭಿಯೋಜಕರ ಕಛೇರಿ,

ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಲಯ,

ರಾಮನಗರ
 080-27275191   pprmn562159@gmail.com
 ಕೋಲಾರ  

ಸರ್ಕಾರಿ ಅಭಿಯೋಜಕರ ಕಛೇರಿ,

ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಲಯ,

ಕೋಲಾರ
 08152-222303  prlppkolar@gmail.com
 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ  

ಸರ್ಕಾರಿ ಅಭಿಯೋಜಕರ ಕಛೇರಿ,

ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಲಯ,

ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ
 08156-275203  ppoffciecbpur@gmail.com
 ತುಮಕೂರು  

ಸರ್ಕಾರಿ ಅಭಿಯೋಜಕರ ಕಛೇರಿ,

ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಲಯ,

ತುಮಕೂರು.

 0816-2272885  prlpptumkur@gmail.com
 ಮೈಸೂರು  

ಸರ್ಕಾರಿ ಅಭಿಯೋಜಕರ ಕಛೇರಿ,

ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಲಯ,

ಪಂಪಾಪತಿ ರಸ್ತೆ, ಸರಸ್ವತಿಪುರಂ,

ಮೈಸೂರು

 0821-2540695  ppmys12@gmail.com
8  ಚಾಮರಾಜನಗರ  

ಸರ್ಕಾರಿ ಅಭಿಯೋಜಕರ ಕಛೇರಿ,

ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಲಯ,

ಚಾಮರಾಜನಗರ
08226-222606 ppchamarajanagar@gmail.com 
 9  ಮಂಡ್ಯ  

ಸರ್ಕಾರಿ ಅಭಿಯೋಜಕರ ಕಛೇರಿ,

ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಲಯ,

ಮಂಡ್ಯ
 08232-221190  publicprosecutormdy@gmail.com 
 10  ಹಾಸನ  

ಸರ್ಕಾರಿ ಅಭಿಯೋಜಕರ ಕಛೇರಿ,

ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಲಯ,

ಹಾಸನ.
 08172-267736  pphsn251@gmail.com
 11  ಕೊಡಗು  

ಸರ್ಕಾರಿ ಅಭಿಯೋಜಕರ ಕಛೇರಿ,

ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಲಯ,

ಕೊಡಗು.
 08272-225684  ppcourtmdk@gmail.com
12  ದಾವಣಗೆರೆ  

ಸರ್ಕಾರಿ ಅಭಿಯೋಜಕರ ಕಛೇರಿ,

ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಲಯ,

ದಾವಣಗೆರೆ.
08192-233386 publicprosecutordvg@gmail.com 
13  ಶಿವಮೊಗ್ಗ  

ಸರ್ಕಾರಿ ಅಭಿಯೋಜಕರ ಕಛೇರಿ,

ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಲಯ,

ಶಿವಮೊಗ್ಗ.
08182-224273 ppshimogga@gmail.com
14  ಹಾವೇರಿ  

ಸರ್ಕಾರಿ ಅಭಿಯೋಜಕರ ಕಛೇರಿ,

ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಲಯ,

ಹಾವೇರಿ.
08375-237336 pphaveri581110@gmail.com 
15  ಚಿತ್ರದುರ್ಗ  

ಸರ್ಕಾರಿ ಅಭಿಯೋಜಕರ ಕಛೇರಿ,

ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಲಯ,

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ.
08194-223015 ppcta2323@gmail.com
16  ಮಂಗಳೂರು  

ಸರ್ಕಾರಿ ಅಭಿಯೋಜಕರ ಕಛೇರಿ,

ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಲಯ,

ಮಂಗಳೂರು.
0824-2443995 ppmng003@gmail.com
17  ಉಡುಪಿ  

ಸರ್ಕಾರಿ ಅಭಿಯೋಜಕರ ಕಛೇರಿ,

ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಲಯ,

ಉಡುಪಿ.
0820-2530574 ppudupi@gmail.com
18  ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು  

ಸರ್ಕಾರಿ ಅಭಿಯೋಜಕರ ಕಛೇರಿ,

ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಲಯ,

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು.
08262-234207 publicprosecutorckm@gmail.com 
19  ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ  

ಸರ್ಕಾರಿ ಅಭಿಯೋಜಕರ ಕಛೇರಿ,

ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಲಯ,

ಕಾರವಾರ
08382-226942 ppkarwar@gmail.com
20  ಬೆಳಗಾವಿ  

ಸರ್ಕಾರಿ ಅಭಿಯೋಜಕರ ಕಛೇರಿ,

ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಲಯ,

ಬೆಳಗಾವಿ.
0831-2427638 ppbelgaum@gmail.com
21  ಧಾರವಾಡ  

ಸರ್ಕಾರಿ ಅಭಿಯೋಜಕರ ಕಛೇರಿ,

ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಲಯ,

ಧಾರವಾಡ
0836-2440703 ppdwdkar@gmail.com
22  ವಿಜಯಪುರ  

ಸರ್ಕಾರಿ ಅಭಿಯೋಜಕರ ಕಛೇರಿ,

ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಲಯ,

ವಿಜಯಪುರ.
08352-276689 bijapurppoffice@gmail.com 
23  ಗದಗ  

ಸರ್ಕಾರಿ ಅಭಿಯೋಜಕರ ಕಛೇರಿ,

ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಲಯ,

ಗದಗ.
08372-238886 ppgadag@rediff.com
24  ಬಾಗಲಕೋಟ  

ಸರ್ಕಾರಿ ಅಭಿಯೋಜಕರ ಕಛೇರಿ,

ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಲಯ,

ಬಾಗಲಕೋಟ
08354-235364 ppbagalkot@gmail.com
25  ಕಲಬುರಗಿ  

ಸರ್ಕಾರಿ ಅಭಿಯೋಜಕರ ಕಛೇರಿ,

ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಲಯ,

ಕಲಬುರಗಿ
08472-222712 prl.ppkalaburagi@gmail.com
26  ಯಾದಗಿರಿ  

ಸರ್ಕಾರಿ ಅಭಿಯೋಜಕರ ಕಛೇರಿ,

ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಲಯ,

ಯಾದಗಿರಿ.
08473-253775 ppyadgiri1@gmail.com
27  ರಾಯಚೂರು  

ಸರ್ಕಾರಿ ಅಭಿಯೋಜಕರ ಕಛೇರಿ,

ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಲಯ,

ರಾಯಚೂರು
08532-230784 publicprosecutorrcr3@gmail.com 
28  ಬೀದರ್‌  

ಸರ್ಕಾರಿ ಅಭಿಯೋಜಕರ ಕಛೇರಿ,

ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಲಯ,

ಬೀದರ್.‌

08482-226183 prlppbdr@gmail.com
29  ಬಳ್ಳಾರಿ  

ಸರ್ಕಾರಿ ಅಭಿಯೋಜಕರ ಕಛೇರಿ,

 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಲಯ,

ಬಳ್ಳಾರಿ.
08392-274833

ppoffice.ballari@gmail.com

30  ಕೊಪ್ಪಳ  

ಸರ್ಕಾರಿ ಅಭಿಯೋಜಕರ ಕಛೇರಿ,

ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಲಯ,

ಕೊಪ್ಪಳ.
08539-222368 koppal.pp@gmail.com

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 08-10-2021 02:30 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಅಭಿಯೋಗ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2023, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080